Privacybeleid


Deze website maakt gebruik van Google Analytics.    
Studio Devi, gevestigd aan  de Polderstraat in Breda. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikerservaring verbeteren. Zo snap je precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Studio Devi. Je dient ervan bewust te zijn dat Studio Devi niet verantwoordelijk isis voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik van deze site te maken geef je aan het privacybeleid te accepteren.
Studio Devi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatiedie je ons verschaft vertrouwelijk behandeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Studio Devi verwerkt je persoongegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoongegevens die wij verwerken.
- Voor en achternaam
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Telefoonnummer partner
-Emailadres
-IBAN nummer
-Overige gegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij het inleveren van een inschrijfformulier, email of per telefoon.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou
-Gezondheid
-Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en /of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Studio Devi verwerkt jou gegevens voor de volgende doelen:
-Om onze lessen aan te laten sluiten naar jouw fysieke mogelijkheden
-Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefoider
-Je te kunnen bellen of emailenindien dit nodig is om onze dienstverleninguit te kunnen voeren
-Je te informeren over wijzigingen van onze diensten of producten
-Studio Devi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
Studio Devi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingenbesluiten over zaken die (aanzienelijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen., zonder dat daar een mens ( b.v een medewerker van Studio Devi) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Studio Devi bewaart je persoonsgegevens  niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevenns worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnenvoor de volgende categorieen van persoonsgegevens
-Persoonsgegevens > 8 jaar > verplichte bewaartermijn belastingdienst
-Personalia > 8 jaar > verplichte termijn belastingdienst
-Adres > 8 jaar> verplichte termijn belastingdienst
- Emailverkeer > 8 jaar > verplichte termijn belastingdienst

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om je evt. toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Studio Devi en heb je het recht op gegensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander , door jou genoemde organisatie , te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegensoverdracht van je persoonsgegevens sturen naar info@studiodevi.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage doot jou is gedaan, vragen we jou een kopie van je id bewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ, paspoortnummer en burgerservice nummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken op jouw verzoek. Studio Devi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen, bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Studio Devi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegsng, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.